Rengimasis Santuokos sakramentui

Klaipėdos mieste sužadėtiniai Santuokos sakramentui rengiami pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtintą programą „Dviem yra geriau negu vienam.. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“, kurią organizuoja Klaipėdos miesto šeimos centras

Rengimasis švęsti

"...rengimosi santuokai metu dėmesį linkstama sutelkti į kvietimus, drabužius, šventę ir nesuskaičiuojamas smulkmenas. Visa tai sekina ir ekonominius išteklius, ir jėgas bei džiaugsmą. Sužadėtiniai ateina tuoktis išseką ir nusikamavę, užuot daugiausia jėgų skyrę savo kaip poros pasirengimui didžiajam, kartu žengsimam žingsniui" (Šventasis Tėvas Pranciškus, Amoris Laetitia, psl 137-138)

"Brangūs sužadėtiniai, turėkite drąsos būti kitokie, nesileiskite būti praryjami vartojimo ir išorinės regimybės visuomenės. Svarbu, kad jus siejanti meilė būtų malonės sutvirtinta ir pašventinta. Gebėkite pasirinkti kuklią ir paprastą šventę, pirmenybę viso kito atžvilgiu teikdami meilei" (Šventasis Tėvas Pranciškus, Amoris Laetitia, psl 138)


Jūsų tarpusavio meilės sklaidai siūlome sužadėtinių kursus „Dviem yra geriau negu vienam.. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“

Programos trukmė – 2 mėnesiai. Tai 8 susitikimų ciklas, kuris vykdomas dvejais būdais:
1. Struktūruotas darbas mažose grupėse (7-9 poros).
2. Srautiniai seminarai (grupėje 20 porų).

Struktūruotas darbas grupėse organizuojamas jaukioje saugioje aplinkoje (parapijos patalpose). Vieno susitikimo trukmė 2 val. Susitikimus vedanti sutuoktinių pora perteikdama programos numatytas tematikas taiko interaktyvius darbo metodus: atvejo analizė, diskusija, video medžiaga, užduotys bei testai poroje, liudijimai-dalijimasis patirtimi. Vieną iš programos temų veda kunigas (idealu, jei kunigas galėtų dalyvauti ir kituose susitikimuose).

Srautiniai seminarai vykdomi Klaipėdos miesto Šeimos centro patalpose. Susitikimus veda pavieniai asmenys arba sutuoktinių pora. Savanoriai perteikdami programos numatytas tematikas taiko interaktyvius darbo metodus: atvejo analizė, diskusija, video medžiaga, užduotys bei testai poroje, liudijimai-dalijimasis patirtimi. Vieną iš programos temų veda kunigas.

Po rengimosi Santuokos sakramentui kursų poros kviečiamos į įvairias Šeimos centre ir parapijose vykdomas programas.

Jei dėl svarbių priežasčių sužadėtiniai (ar vienas iš poros) negali dalyvauti vykdomoje programoje, jiems siūlomas nuotolinis mokymasis (programos temų analizė elektroniniu paštu su moderatoriaus pagalba).

Pagrindinis tikslas – padėti sužadėtiniams atsakingai apsispręsti ir pasirengti Santuokos sakramentui: • Sudaryti sąlygas sužadėtiniams geriau pažinti save ir vienas kitą Katalikų Bažnyčios mokymo šviesoje.
• Padėti sužadėtiniams suvokti, jog jų santuoka yra vienintelė ir amžina.
• Padėti sužadėtiniams suvokti Dievo, savo, sutuoktinio, jų tėvų, būsimų vaikų vaidmenį ir svarbą šeimoje.

Susitikimų temos:
1. Kas mums svarbu.
2. Bendravimas ir bendrystė.
3. Kartu per permainas.
4. Atleisti ir švęsti.
5. Krikščioniškas požiūris į lytiškumą.
6. Vaiko vystymasis iki gimimo, vaisingumo pažinimas.
7. Dievas ir bažnyčia.
8. Priesaika.

Pirmą kartą prašome registruotis telefonu +370 679 88315, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki numatytos santuokos datos. Ateinant į kursus reikia turėti kunigo siuntimą į kursus.

Liepos mėn. Šeimų sekmadienis

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme Šeimų sekmadienį. Šiandienos Evangelija kvietė į absoliutų pasitikėjimą ir atsidavimą Dievui „Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją.” Klebonas Vilius Viktoravičius pamokslo metu Evangelijos žodžius aktualizavo šeimų kasdienos pavyzdžiu, pasidalindamas apie nuostabų Dievo veikimą sutuoktinių gyvenimuose, kai poros, trokšdamos susilaukti vaikų, po ilgų bandymų... „atpalaidavo smegenis” (pasivedė absoliučiai Dievo valiai) ir patyrė Dievo malonę - Gyvybės dovaną!!

Birželio mėn. reikšmingi įvykiai :)

Birželio 4 d Bažnyčios gimtadienio šventime pagerbėme Dangiškojo Tėvo mums duotus Tėvus 😊 ir taip pat, kaip įprastai mėnesio pirmąjį sekmadienį, palaiminimas bei išskirtinės maldos buvo skiriamos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos šeimoms.
Birželio 16 d. Klaipėdos miesto šeimos centre lankėsi Telšių vyskupijos ganytojai ir TVŠC direktorius ir reikalų vedėjai Virgilija ir Dominykas Lizdeniai dėl vyskupijos šeimos centrų vizijos.
Birželio 19 d. Jaunimo stovykloje „Spiečius”, kurią organizavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės aktyvas, su stovyklaujančių vaikų tėveliais kalbėjome apie konfliktų priežastinius-pasekminius ryšius.
Birželio 23 d. popietę Telšių vyskupai ir Klaipėdos miesto bei Nidos klebonai rinkosi pasitarimui dėl sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programos organizavimo galimybių parapijose. T.p. susitikime dalyvavęs Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas monsinjoras Rimantas Gudlinkis pristatė katechumenato programą (Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos), kurią jau šiais metais pradės vykdyti vyskupijos bažnyčiose.

Gegužės mėnuo šeimos centre :)

Gegužės 7 d Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šventėme šeimų sekmadienį ir Mamos dieną. Vaikai ne tik gėles dovanojo susirinkusioms mamoms, bet ir dovanojo savo eilėraštukus 😊 Daugiau galite skaityti: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kultura/motinos-diena---su-dievo-palaima-1551853/
Gegužės 14 d minėjome Tarptautinę šeimos dieną. Ta proga Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje gausus būrys sutuoktinių atnaujino savo Santuokos dieną duotus pažadus dėkodami Dievui už savo gyvenimo draugą bei prašydami palaimos šeimyniniam gyvenimui. Kiekvienam iš sutuoktinių kunigas dovanojo šv. Šeimos medalikėlį, kuris primins nuolatinį širdies budėjimą maldoje už kits kitą 😊
Gegužės 24 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos jaunimo aktyvas su Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriumi kun. Andriumi Vaitkevičiumi susitiko dėl „Pažink save“ programos organizavimo Klaipėdoje, ypatingai skiriant dėmesį darbui su jaunimu, besirengiančiu sutvirtinimo sakramentui.
Paskutinį pavasario vakarą Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius organizavo susitikimą-superviziją Klaipėdos miesto sužadėtinių programos koordinatoriams ir savanoriams.

Natūralaus šeimos planavimo mokytojų susitikimas Vilniuje

Gegužės 16 d. Vilniuje susibūrė NŠP mokytojai,siekdami susipažinti artimiau, pasidalinti savo darbo patirtimi ir kylančiais sunkumais, pasitarti, kaip galėtų vieni kitus palaikyti ir vieni kitiems padėti. T.P. susipažino su 2016 m. kovo mėn. įkurtos NŠP asociacijos (NŠPA) veikla, kurios tikslai yra šviesti visuomenę apie NŠP, skleisti NŠP idėjas, burti bendruomenę, gyvenančią pagal NŠP principus, bei jungti įvairių NŠP metodų mokytojus Lietuvoje. NŠP mokytojai buvo kviečiami tapti programos 10-12 m. mergaitėms "Ciklo šou" ir berniukams "Agentas vykdo misiją" vedėjais. Susitikime dalyvavo Klaipėdos miesto šeimos centro savanorė Natūralaus šeimos planavimo mokytoja Vilija M.

Balandžio mėn.

Šeimų šv. mišios Balandžio 2 d. šv. Juozapo Darbininko parapija šventė Šeimų sekmadienį - bendrystę šv. Mišiose, bei prie arbatos puodelio, kur drauge su Asta Gl. gvildeno konfliktų priežastinius - pasekminius ryšius.
Daugiau skaitykite https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/photos/a.1684475058455050.1073741826.1684475018455054/1903876206514933/?type=3&theater Balandžio 2 d. Šeimų šv. Mišios Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje ir susitikimas po jų – susirinkę tėvai gvildeno popiežiaus Pranciškaus mintis apie pavydą pagal knygelę „Meilė santuokoje“. Vaikai kartu su skautais dekoravo kiaušinius artėjančiai Velykų šventei.
Daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1905227099713177 Santuokos kursas Balandžio 7 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje sėkmingai pasibaigė Klaipėdos miesto Šeimos Centro organizuotas „Santuokos kursas“, kuriame dalyvavo devynios įvairaus amžiaus sutuoktinių poros. Vieniems svarbiausia tema buvo apie efektyvius konflikto sprendimo būdus, kitus labiausiai palietė atleidimo tema. Dar kiti džiaugėsi atradę ir pažinę vienas kito meilės kalbas pagal Gary Chapmano Penkių meilės kalbų teoriją. Bet visiems ypatingai svarbus buvo tas dviejų valandų penktadienio laikas tik dėl jų – sutuoktinių, tik jiems skirtu dėmesiu, bei niekieno netrukdomiems pabendravimu jiems svarbiais klausimais. Daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras/posts/1907177776184776 Remėjas RENOVABIS
Sužadėtinių rengimo tobulinimo galimybės Balandžio mėnuo Klaipėdos miesto šeimos centre skirtas sužadėtinių rengėjų tobulinimo galimybių ieškai ir naujų savanorių apmokymui. Programos vertingumą vertino ne tik gausus sužadėtinių srautas, tačiau ir pats Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius kun. Andrius Vaitkevičius, kuris išsamiai susipažino su vedančiųjų metodais tiesiogiai dalyvavęs kaip dalyvis visuose sužadėtiniams skirtuose užsiėmimuose.

Balandžio 28-29 d seminaras poroms!!

„Per juokus į geresnę santuoką“ – labai netipiškas savaitgalio DVD seminaras vedybų klausimais. Mark Gungor, seminaro autorius, aiškina sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų ir praktinių patarimų, kaip išnarplioti santykių „mazgus“. Marko pateikiamos iliustracijos labai šmaikščios, spalvingos ir linksmos. Šio seminaro metu dalyviai pasisems vertingų žinių, prisijuoks ligi soties ir įsileis į santuoką teigiamų permainų vėjų. Mark Gungor yra radijo laidų vedėjas, lektorius, dvasininkas, šeimos santykių specialistas. Jo išsakyta tiesa apie vyrus ir moteris šokiruoja, stulbina. Registracija į seminarą iki balandžio 25 d. tel. 867988315, el.p.: seimoscentrasklaipeda@gmail.com Rinkliava 15 Eur porai Plačiau apie seminarą, atsiliepimus, nuotaikingas akimirkas iš buvusių seminarų ir kt. www.nlin.lt GRUPĖS DYDIS RIBOTAS.